Uri ng sistemang pangkabuhayan ng china

kultura ng china

Ang mulat na uring manggagawa ang mapagpasyang lakas sa kasaysayan. Sa konteksto ng kataksilang naganap sa Alemanya at ang sumunod na kodipikasyon ng Comintern ng lantarang anti-rebolusyonaryong linya ng pagbuo ng prente popular, na ang naging pinakabuong ekspresyon ay ang kriminal na pagsakal ng mga Stalinista sa Rebolusyong Espanyol, inorganisa ng mga Trotskyista ang Fourth International [Ika-Apat na Internasyonal], na itinatag noong Samakatwid ang aming programa para sa U.

Sistemang pang ekonomiya ng timog korea

Atomisado at wala ni anumang anti-kapitalistang liderato, kapos sa malinaw at matatag na sosyalistang makauring kamalayan, at duda sa posibilidad ng makauring pakikibaka sa mga kapitalistang bansa, ang uring manggagawang Soviet ay hindi sumulong para lumaban sa nanghihimasok na kapitalistang kontrarebolusyon. Malaki ang nakataya para sa manggagawa ng buong daigdig sa laban para sa pampulitikang rebolusyong manggagawa sa China. Ang proletaryong pakikibaka sa ilalim ng dekadenteng kapitalismo 5 September, - "Ang tradisyon ng patay na mga henerasyon ay nakakabigat tulad ng isang bangungot sa kaisipan ng mga buhay. Ang muling pag-istabilisa ng burges na kaayusan sa mga estadong imperyalista ng Kanluran noong kalagitnaan ng s ay agad sinundan ng panibagong opensibang Cold War laban sa blokeng Soviet. Dito rin nagmumula ang bagong kahalagahan ng partido at ng lideratong pampartido Sa pagkawala ng paghamon ng lakas militar ng Soviet, nagpahayag ang imperyalismong U. Sa obhetibo, naghahari ang kapitalismo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pamumuhunan, ng monopolyo nito sa mga instrumento ng karahasan, at kontrol sa lahat ng mga nakatayong institusyong panlipunan.

Naitaboy na ba nito ang multo ng komunistang rebolusyon na gumugulo sa kanya sa loob ng mahigit isang siglo? Nais namin partikular na isulong ang internasyonal na maka-uring manggagawang perspektiba ng Marxismo na pinaunlad sa teorya at praktika nina V. Sa mga bansang ito kung gayon ang paglaban sa opresyon ng kababaihan ay pwersang motor [motor force] ng rebolusyonaryong pakikibaka.

relihiyon ng china

Higit sa lahat ang aming pagtanggol sa Unyong Soviet ay binigyang ekspresyon sa aming paglaban para sa mga bagong Rebolusyong Oktubre sa lahat ng panig ng mundo.

Pangunahing katangian ng Pabloismo ang renunsiyasyon ng nesesidad ng rebolusyonaryong pamumuno at ang adaptasyon sa mga nakatayong Stalinista, sosyal-demokratiko at petiburgis nasyonalistang liderato.

Ang centrismo ay ang programatikong heterogeno at teoretikal na amorposong daloy sa kilusang manggagawa na umookupa ng maraming katingkaran sa pampulitikang spektrum sa pagitan ng Marxismo at repormismo, sa pagitan ng rebolusyonaryong internsyonalismo at oportunistang sosyal-patriotismo.

lipunan ng tsina
Rated 8/10 based on 59 review
Download
Internasyunal na Komunistang Tunguhin